سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
قائم مقام گروه روان شناسی و عضو هیئت علمی 
1371/07/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضو شورای علمی فرهنگی تربیتی 
 
ادامه دارد 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  
عضو شورای علمی دانشنامه فاطمی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
عضو شورای عالی فرهنگی ـ تربیتی  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
همایش علم ودین / مرکز تحقيقات علوم پزشکی 
عضو کمیته علمی همایش 
1384/01/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
شوراي علمي تهيه سند ملي اخلاق اسلامی 
عضو شورا 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
همايش مباني نظري و روان‌سنجي مقياس‌هاي دينی 
عضو کمیته علمی و اجرایی همایش 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی و اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت / تهران 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت / تهران 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 1و2 
تدریس 
دانشگاه تهران / تهران 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه تهران  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 1 
تدریس 
مرکز مطالعات و تحقیقات خواهران / قم 
مدرس 
 
 
روانشناسی خانواده 
تدریس 
گروه تخصصی تفسیر / قم  
مدرس 
 
 
روانشناسي عمومی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی / قم 
مدرس 
 
 
روانشناسي يادگيری 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی(ره) / قم 
مدرس 
 
 
روان‌شناسی شخصیت 
تدریس 
مرکز تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
روان‌شناسي تربيتی 
تدریس 
جامعه‌الزهراء / قم  
مدرس 
 
 
روان‌شناسي عمومی 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی اوقاف/ قم  
مدرس 
 
 
روان‌شناسي عمومی 
تدریس 
مرکز مذاهب اسلامی / قم 
مدرس 
 
 
روان شناسي اجتماعی