تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1385 
فلسفه دین (روانشناسی دین) 
تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
فوق لیسانس 
1372 
معارف اسلامی 
موسسه اموشی امام خمینی 
 
فوق لیسانس 
1379 
روانشناسی بالینی 
قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
0.00 
خارج