ساخت و اعتبار یابی مقیاس انتخاب همسر از دیدگاه اسلام
130 بازدید
محل نشر: اسلام و پژوهش های تربیتی » بهار و تابستان 1391، سال چهارم- شماره 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این پژوهش در پی طراحی، ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامة «انتخاب همسر از دیدگاه» اسلام به منظور سنجش میزان معیارهای همسرگزینی در میان داوطلبان ازدواج است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از منابع معتبر اسلام، معیارهای انتخاب همسر به ‌صورت توصیفی جمع‌آوری و سپس آزمون انتخاب همسر براساس آن ساخته شده است. ابتدا با بررسی آیات قرآن کریم و منابع حدیثی در زمینة خانواده، معیارهای همسرگزینی استخراج و پس از داوری تخصصی، اجرای آزمایشی آزمون و تحلیل نتایج اولیه، و حذف سؤالات دارای بار عاملی کمتر 30 درصد، پرسش‌نامه‌ای با 61 سؤال برای پسران و 83 سؤال برای دختران آماده شد. پرسش‌نامة اصلاح شده در نمونة 337 نفری از پسران و424 نفری از دختران طلبه و دانشجوی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های اصفهان و قم، که بر اساس نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. نتایج تحلیل عاملی تجویزی حاکی از آن است که هر دو پرسش‌نامه دارای هشت عامل است. عوامل پرسش‌نامة دختران شامل پای‌بندی مذهبی، تقوا‌گرایی، تجمل‌گرایی، آرامشگری، ناتوانی در مهار خود، خودمحوری، خانواده‌گرایی و ابراز محبت؛ و عوامل پرسش‌نامة پسران شامل پایبندی مذهبی، توجه به ظواهر، خودگرایی، انعطاف‌ناپذیری، ادب، توجه به ظواهر مذهبی، آرامش‌بخشی و استقلال‌طلبی است. ارزیابی پرسش‌نامة انتخاب همسر نشان داد که این پرسش‌نامه دارای عوامل زیربنایی همبسته برای سنجش شاخص‌ها و ویژگی‌های انتخاب همسر بوده و از روایی و اعتبار مطلوب برخوردار است. بنابراین، می‌توان آن را در مشاورة ازدواج مورد استفاده قرار داد. واژگان کلیدی: آزمون پیش از ازدواج، ازدواج، معیارهای انتخاب همسر، همسر، خانواده، مقیاس همسرگزینی