روش شناسی ویلیام جیمز در روان شناسی دین
82 بازدید
محل نشر: روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) » زمستان 1385 - شماره 49
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این پژوهش به روش شناسی و روش های تحقیق ویلیام جیمز در روان شناسی دین بر اساس کتاب انواع تجربه دینی می پردازد. روش شناسی وی عمدتا در چارچوب های روش تجربی، روش پراگماتیستی، پدیدارشناسی و داوری معنوی قرار دارد که در مجموع، قابل ارجاع به روش پراگماتیستی و پدیدارشناسی است. روش های تحقیق ویلیام جیمز بیش تر در چارچوب پژوهش های کیفی قرار دارد که از شیوه های درون نگری، موردپژوهی، مطالعه زنجیره ای، مطالعه مقایسه ای و اسناد فردی بهره می برد. در پایان نیز ملاحظات مبنایی و روش شناختی خواهیم داشت .