آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز
129 بازدید
محل نشر: مطالعات اسلام و روان شناسی » پاییز و زمستان 1386 - شماره 1 (32 صفحه - از 117 تا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جستار آثار دینداری از دیدگاه جیمز بحث شده،جیمز ثمرات دین را به طور کلی تحت‌ عنوان«قدمت»با ویژگی‌های زهد،قوت قلب،خلوص و مهرورزی مشخص می‌کند.در این مقاله‌ آثار دینداری از منظر جیمز در شش بخش معنوی،اخلاقی،معرفتی،عاطفی-هیجانی،سلامت و بهداشت روانی و بالاخره انسجام شخصیت و یکپارچگی هویت بررسی شده است.ملاحظات پایانی‌ این جستار در محورهای جذابیت بحث آثار دینداری،نقد مبنای پراگماتیسم در آثار دینداری، پذیرش نگاه کارکردگرایانه در موضوعاتی که غایات عملی دارند،نقد انحصار آثار در ابعاد فردی و بالاخره نقد سنخ‌شناسی روان‌شناختی جیمز در مورد افراد سلیم العقل و ناخوش روان ذکر شده است. واژگان کلیدی: دینداری،ویلیام جیمز،روان‌شناسی دین،پراگماتیسم