آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام
133 بازدید
محل نشر: روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) » زمستان 1380 - شماره 29
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای تهیه مواد آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، ادیان جهان به طور اجمالی و دین اسلام به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق پیرامون آموزه‌های اصلی اسلام سعی شده است از آیات قرآن و متون روایی شیعه به عنوان منبع، استفاده شود. بر اساس یافته‌های به دست آمده، پرسش‌نامه‌ای حاوی هفتاد سؤال تهیه گردید. پس از تأیید «اعتبار محتوای» این پرسش‌نامه توسط متخصصین و صاحب‌نظران علوم دینی، اعتبار سازه آن نیز از طریق گروه نمونه‌ای به حجم 378 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران (واحد شمال)، و طلاب حوزه علمیه قم مورد تأیید قرار گرفت و براساس ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن 936/0 بدست آمد. نتیجه پژوهش ارائه دو مقیاس R1(عقاید ـ مناسک) و R2(اخلاق) است که مجموعا (R) جهت‌گیری مذهبی اسلامی را می‌سنجد. واژگان کلیدی: آزمون جهت‌گیری مذهبی؛ دین‌پژوهی، اسلام، آزمونهای مذهبی، آزمون جهت‌گیری اسلامی