مناسبت های دین و روان شناسی
142 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » بهار 1385 - شماره 25 (13 صفحه - از 6 تا 18)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
: مناسبات دین و روان‌شناسی در چهار محور روان‌شناسی دین، روان‌شناسی دینی، خدمات دین به روان‌شناسی و کاربردهای روان‌شناسی در نهادهای دینی دنبال شده‌اند. در روان‌شناسی دین مباحث پیدایش دین، موءلفه‌های دینداری، پیامدهای دینداری و سنجش دین مطرح می‌شوند و نیز مفاهیم و گزاره‌های دینی مورد تجزیه و تحلیل روان‌شناسی قرار می‌گیرند؛ یعنی از توصیف، تبیین، رشد، آسیب‌شناسی و پیامدهای آنها بحث می‌شود. در روان‌شناسی دینی از تکوین و رشد روان‌شناسی در فرهنگ دینی و براساس پیش‌فرض‌های دین سخن می‌رود. مباحث مربوط به خدمات دین به روان‌شناسی عبارت است از: توجه به ساحت‌های ناشناخته، روش تحقیق کیفی، بهداشت روانی، مشاوره و درمان و روان‌شناسی کمال. در بحث خدمات روان‌شناسی به نهادهای دینی نیز به بخش‌های آموزش، پژوهش، مشاوره و تبلیغ پرداخته شده است. واژگان کلیدی: دین، روان‌شناسی، مناسبات دین و روان‌شناسی، خدمات دین به روان‌شناسی، خدمات روان‌شناسی به نهادهای دینی.